สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ RSS ค้นหา

 
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส กรมการจัดหางาน
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 2
   แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ ประเภทบริหาร ระดับต้น
   ข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนออื่นๆ ประเภทบริหาร ระดับต้น
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   แบบฟอร์มการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของรองอธิบดีกรมการจัดหางาน
   แบบฟอร์มการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของรองปลัดกระทรวงแรงงาน
   แบบฟอร์มการจัดทำผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อประเมินระดับชำนาญงาน)