วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ

T = Team Work : การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว

O = Owner : มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน

ทั้งนี้ สรุปความหมายคือ บุคลากรของกรมการจัดหางานเป็น ผู้มีจิตให้บริการ ตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับอย่างทุ่มเท โดยการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายคือประชาชนมีงานทำพัฒนาระบบ และให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


1) มีคุณธรรม 2) มุ่งมั่นบริการ 3) ทำงานเป็นทีม 4) มุ่งผลสัมฤทธิ์