โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

1. ข้าราชการ จำนวน 8 คน

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน

3. พนักงานราชการ จำนวน 5 คน

4. พนักงานราชการพิเศษ จำนวน 5 คน

5. ลูกจ้างโครงการ จำนวน 7 คน

6. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน

7. นิติกร จำนวน 1 คน

8. ยาม/แม่บ้าน จำนวน 2 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน