โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

1. ข้าราชการ จำนวน 8 คน

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน

3. พนักงานราชการ จำนวน 4 คน

4. ลูกจ้างโครงการ จำนวน 5 คน

5. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน

6. นิติกร จำนวน 1 คน

7. นักการ จำนวน 1 คน

8. แม่บ้าน จำนวน 1 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 คน