ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๘๘/๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ขอแจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี และผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพันจากราชการ
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและหลักเกณฑ์การประเมิณสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ