นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
12-12-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 12-12-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง สำนักงานจังหวัดพัทลุง