ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน เร่งติดตั้งเครื่อง EDC ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ใช้แทนเงินสด ลดการสัมผัส
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามภารกิจต่างๆ ของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E-Service
การขึ้นทะเบียน​ผู้ประกัน​ตน​กรณี​ว่าง​งาน​ทางอินเทอร์เน็ต​ โดย​ smart phone
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง รวม 4 ภาษา (ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา)
มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลี ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
สรุป บทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560