ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 New
หม่อมเต่า หนุน กรมการจัดหางาน ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ปี 2563 ตั้งเป้า 100,000 คน คาดสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท New
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่24
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ ๑๔ เพศชาย รับสมัครตั้งแต่ 11-15 มีนาคม 2562
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION ไต้หวัน
วารสารสถานณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนธันวาคม 2561
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่22/2562 เรื่องการเพิกถอนการเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4 (เพศชาย)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไชต์ด้วยตนเอง
สรุป บทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560