รายงานตัวว่างงานผ่านโทรศัพท์มือถือง่ายๆ (ฉบับย่อ)

เข้าเว็ปกรมการจัดหางาน empui.doe.go.th

-สามารถรายงานตัวออนไลน์ก่อนวันนัด 7 วัน หรือหลังวันนัด 7 วัน

-ต้องยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประกันสังคมแล้ว