ประวัติความเป็นมา
ประวัติสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • พ.ศ. 2536 ก่อตั้ง ณ เลขที่ 236 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ต่อมาย้ายสำนักงานมาที่ ซอยตามประมุข ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ. 2543 ได้งบก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึง ปัจจุบัน ณ 133/1 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ความเป็นมาของการก่อตั้ง หน่วยงานด้านแรงงาน

 • พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ.2475 ขึ้นบังคับใช้ เนื่องในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีคนว่างงานมาก โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สิทธิแก่เอกชนที่จะตั้งสำนักงานเพื่อจัดหางานให้แก่ประชาชน และสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และในปีเดียวกันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสำนักงานท้องถิ่นขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักหางานกลางขึ้นในจังหวัดพระนครและธนบุรี เพื่อทำหน้าที่จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ
 • พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกจัดหางานในกองทะเบียน กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการจัดหางานของเอกชนและสำนักจัดหางานกลาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับกระทรวงเศรษฐการ กองสถิติพยากรณ์ กรมพาณิชย์ เนื่องจากเห็นว่างานจัดหางานเป็นงานที่มีความใกล้ชิดกับเศรษฐกิจมากกว่ากิจการทะเบียน
 • พ.ศ. 2477 ยกฐานะแผนกจัดหางานขึ้นเป็นกองกรรมกร สังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ
 • พ.ศ. 2481 กองกรรมกรถูกยุบเป็นแผนกกรรมกร สังกัดกองสถิติพยากรณ์ กรมการพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ เนื่องจากปัญหาการว่างงาน
 • พ.ศ. 2484 แผนกกรรมกรย้ายไปสังกัด กองอาชีพสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2490 รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านกรรมกร จึงได้ยกฐานะเป็นกองกรรมกร สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นกองแรงงาน
 • พ.ศ. 2505 กองแรงงานได้รับการยกฐานะเป็นส่วนแรงงานเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
 • พ.ศ. 2508 ยกฐานะเป็นกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2508
 • พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 ให้จัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 โดยโอนงานของกรมประชาสงเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคมและงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ไปเป็นของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ให้ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขึ้นในกระทรวงมหาดไทยพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหาร บางส่วนของทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของกรมแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการจัดหางาน กองงานคนต่างด้าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ไปเป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย โดยพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 พ.ศ. 2536 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8)
 • พ.ศ. 2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยส่วนราชการ คือ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมประชาสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 ให้โอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกองการจัดหางาน กองงานคนต่างด้าว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัด(ปัจจุบันคือสำนักงานจัดหางานจังหวัด) ซึ่งเป็นส่วนราชการอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 • พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดกลุ่มภารกิจใหม่ตามการปฏิรูประบบราชการในส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมออกจากกัน จัดตั้งเป็นกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นางสุจรรยา ศิริไชย ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 - 30 เมษ่ายน พ.ศ. 2540

2. นายธนู แฝงสีดำ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543

3. นางเยาวเรศ วัฒนศรี ตั้งแต่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

4. นางณัฐยา อนุดิษฐ์ ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 1 เมษายน พ.ศ.2550

5. นายเกรียงวิทย์ ลีลาเลิศประเสริฐ ตั้งแต่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2552

6. นางอารมณ์ วาจารัตน์ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

7. นายธนกร นราวุฒิพันธ์ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562

8. นางสาวกตพร สองเมืองสุข ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 - 30 กันยายน พ.ศ.2563

9. นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน