ภารกิจของหน่วยงาน

1. งานจัดหางานในประเทศ

1.1 จัดหางานให้ประชาชนทั่วไป

1.2 จัดหางานให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

1.3 จัดหางานให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ทหารกองประจำการ

1.4 จัดหาคนงาน/ลูกจ้างให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ

1.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อให้คนหางาน และนายจ้างได้มาพบกันโดยตรง

1.6 จัดหางานเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ต้องการหางานทำในพื้นที่ตำบล,หมู่บ้าน

1.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/ตำแหน่งงานว่าง


2. จัดหางานต่างประเทศ

2.1 ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมการจัดหางานและสำนักงานแรงงานจังหวัด

2.3 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


3. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3.1 บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

3.2 บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

3.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

3.4 สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

3.5 บริการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ / เผยแพร่สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

3.6 ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน


4. ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

4.1 พิจาณาการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวพิจารณาการ

4.2 ขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน / เปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ทำงาน

4.3 ควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

4.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551


5. คุ้มครองคนหางาน

5.1 การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางาน

5.2 การจดทะเบียนลูกจ้าง / ตัวแทนจัดหางาน

5.3 รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือกรณีจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.4 สืบสวนดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528