วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ ศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงานและอาชีพ


พันธกิจ :

1. บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

2. บริการแนะแนวอาชีพ

3. จัดระบบการทำงานของคนงานต่างด้าว

4. คุ้มครองคนหางาน


ค่านิยม:

สร้างสรรค์งาน บริการดี มีคุณธรรม