วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

จัดหางานจังหวัดสระบุรี

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
  • ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
  • พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
  • จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์