ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

จัดหางานจังหวัดสระบุรี

1.บริการจัดหางานภายในประเทศ

 • บริการจัดหางาน ณ สำนักงานผ่านระบบ Online
 • ให้บริการผู้ว่างงานที่หางานทำและต้องการเปลี่ยนงาน
 • รับขึ้นทะเบียนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 • ให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการผู้สมัครงาน
 • ให้บริการนักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
 • จัดหางาน นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ทหารที่จะปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 • ประสานเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

2.บริการจัดหางานต่างประเทศ

 • รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และบริษัทจัดส่ง
 • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
 • รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ
 • การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
 • การพิจารณาคำขออนุญาต / รับแจ้งกรณีนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ

3.การควบคุมการทำงานคนต่างด้าว

 • การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
 • การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน/เปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่การทำงาน
 • ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

 • ให้บริการแนะแนวอาชีพ
 • บริการทดสอบความถนัดทางอาชีพ
 • บริการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
 • จัดงานวันแนะแนวอาชีพ
 • ให้คำปรึกษา บริการข้อมูลอาชีพ ณ ศูนย์ข้อมูลอาชีพ

5.การคุ้มครองคนหางาน

 • การขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน
 • การจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางาน
 • รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน ที่ขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงเนื่องจากการรับสมัครงาน
 • สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย