ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน New
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และสวีเดน New
ประชาสัมพันธ์แผนการสอบสำหร้บแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น New
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งวีซ่าขอกลับเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติภาคเกษตรในอิสราเอล
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
วันมหกรรมอาชีพจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565
ขั้นตอนการต่ออายุ OCWC และ TD รับรองบัญชีรายชื่อ แรงงานกัมพูชาที่นำเข้าตาม MOU เพื่อทำงานในปีที่ 5 - 6
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี 2565
รมว.เฮ้ง ส่งรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เมืองลำพูน มอบเครื่องมือทำกินพร้อมทุนประกอบอาชีพ ช่วย “เด็กชายขอบ”
ก.แรงงาน ขอความร่วมมือ เทศกาลสงกรานต์อย่าละเลยมาตรการป้องกันโควิด -19 ในสถานประกอบการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวเฉพาะผู้ได้รับการจ้างงานซ้ำ (RE-ENTRY)
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อคนงานใหม่ งานเกษตร-ปศุสัตว์ เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
รมว.สุชาติ แจงเงื่อนไข ใครมีสิทฺธิกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน รับดอกเบี้ย 0%
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
สจจ.เชียงราย ขอเชิญรับชม Live เปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมการมีงานทำทุกช่วงวัยในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนแรงงานไทยในไต้หวันเพิ่มความระมัดระวังโรคไวรัสตับอักเสบเอชนิดเฉียบพลัน
 1 2 3 >  Last ›