รายการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 New
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 New
ทุเลาการบังคับคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานเพื่อให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อาร์จีเอฟ เอ็กเซ็กคิวทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.พีเอส 86 จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จอยออฟเวิร์คกิ้ง จำกัด]
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.ฟูลแต็งซ์ ดีเวลล็อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.นครราชสีมา เอส แอนด์ วาย จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อาณิ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.วาย พี จี กรุ๊ป จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน บีโต้]
ขอให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศรายปี
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
 1 2 3 >