โครงสร้างหน่วยงาน


โครงสร้างกรมการจัดหางาน


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กองนิติการ

3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

5. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

6. กองส่งเสริมการมีงานทำ

7. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

8. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

12. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5


ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

* สำนักงานจัดหางานจังหวัด


หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้นกองภายใน

1. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6-10


หน่วยงานซึ่งขึ้นตรงต่ออธิบดี

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร