การไปทำงานต่างประเทศ RSS ค้นหา

1
1
ปัจจุบันกรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารของรัฐสามแห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน ในการให้บริการสินเชื่อแก่คนหางานที่ประสงค์ขอกู้เงินกับธนาคารโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันมีรายละเอียด.