tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต RSS

 

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

  ระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน กรมการจัดหางานได้อำนวยความสะดวกด้านการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน โดยให้ผู้ว่างงานสามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  ที่ https://e-service.doe.go.th

         หากท่านไม่สามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถเข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
           1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 
           2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตนเอง (ยกเว้น ธอส.,ออมสิน)
           3. หากประสงค์สมัครงานโปรดเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย วุฒิการศึกษา