tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

การขึ้นทะเบียนหางาน และแจ้งตำแหน่งงานว่าง RSS

 

ระบบขึ้นทะเบียนหางาน และแจ้งตำแหน่งงานว่าง

เป็นระบบสำหรับให้ผู้สมัครงานเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานที่สถานประกอบการประกาศและเลือกสมัครงานที่ตรงคุณสมบัติหรือสนใจ และสถานประกอบการสามารถเข้ามาค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการผ่านระบบ Service ของกรมการจัดหางานทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://e-service.doe.go.th