ประวัติความเป็นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงาน และประกอบด้วยส่วนราชการคือ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 มีภารกิจดังนี้

1. งานบริการจัดหางานในประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนมีการอพยพแรงงานอย่างเป็นระบบ
การดำเนินงาน
1.1 ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
1.2 บริการจัดหางานเคลื่อนที่
1.3 จัดวันนัดพบแรงงาน
1.4 ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
1.5 จัดหางานพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ การจัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน

2. งานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยรับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีสภาพความความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม
การดำเนินงาน
2.1 พิจารณาคำขออนุญาตการพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ
2.2 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน
2.3 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
2.4 รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
2.5 รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

3. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
ดูแลตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นไปตามกฏหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด
การดำเนินงาน
3.1 พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า - ออก ใบอนุญาตทำงาน
3.2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
3.3 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีความรู้ความสามารถและทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน
การดำเนินงาน
4.1 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบ เกษตรกรผู้ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
4.3 จัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำ/อาชีพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำและอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

5. งานคุ้มครองคนหางาน
ดูแลคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานหรือกลุ่มมิจฉาชีพ รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางาน
การดำเนินงาน
5.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.2 พิจารณาอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและสำนักงานจัดหางานในประเทศ
5.3 สืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางานเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด