การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน/ต่ออายุ/ขอรับใบแทน/ขอรับแทน (สัญชาติ-เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม กลุ่ม MOU หรือ พิสูจน์สัญชาติแล้ว)
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64 (มีชายแดนติดกับประเทศไทย-ตามฤดูกาล)
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (ฺBOI)
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 59
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (คนต่างด้าวยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร) ตามมาตรา 11 (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23 (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)
   ตท.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25 (กรณีสูญหาย/ชำรุด) (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59 (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)

   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว(สำหรับนายจ้าง) และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว(สำหรับคนต่างด้าว)
   ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานภายใต้ MOU
   รายชื่อ บริษัทเวียดนามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเวียดนาม มายังประเทศไทย
   รายชื่อ บริษัทลาวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานลาว มายังประเทศไทย
   รายชื่อ บริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย
   รายชื่อ บริษัทกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานมายังประเทศไทย
   ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU (กัมพูชา) และรายชื่อบริษัทจัดหางานกัมพูชา
   ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU (ลาว) และรายชื่อบริษัทจัดหางานลาว
   รายชื่อบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ