ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วันที่ 8 พ.ค. 66 งดให้บริการ ณ ที่ตั้งสำนักงานฯ ชั่วคราว
ตำแหน่งงานว่าง เดือน พฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ 09/05/2566
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ตำแหน่งงานว่าง เดือน มีนาคม 2566 อัพเดท 21/03/2566
ตำแหน่งงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูล ณ 23/02/2566
ตำแหน่งงาน นัดพบแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานวันเสาร์ ที่ 11 และอาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. 66 และวันที่ 13 ก.พ.66 เปิดถึง 24.00 น.
วันนัดพบแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มกราคม 2566
การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
ตำแหน่งงานว่างเดือน ธันวาคม 2565
การทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารรับรองสถานะบุคคล (CI) ของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง
ทางการลาวขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาวหน่วยงานลาวได้มาดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Namelist) เพื่อประกอบการขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่ ให้กับแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2565 สำหรับกลุ่มแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เดือน กันยายน 2565
 1 2 3 >  Last ›