ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วันนัดพบแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 New
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มกราคม 2566
การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
ตำแหน่งงานว่างเดือน ธันวาคม 2565
การทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารรับรองสถานะบุคคล (CI) ของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง
ทางการลาวขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาวหน่วยงานลาวได้มาดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Namelist) เพื่อประกอบการขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่ ให้กับแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2565 สำหรับกลุ่มแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เดือน กันยายน 2565
ตำแหน่งานว่าง เดือน กันยายน 2565 อัพเดท 9ก.ย.2565
แบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
การแจ้งปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ
ด่วน! คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ.66 ต่ออายุได้อีก 2 ปี ถึง 13 ก.พ.68
ประชาสัมพันธ์การนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เดือน สิงหาคม 2565
คู่มือระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มติ ครม. 5 ก.ค. 65
 1 2 3 >  Last ›