tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 New
ตำแหน่งงานว่าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
หนังสือเชิญนายจ้างเข้าร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานว่าง เดือน มกราคม 2561
ด่วน! ศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวขยายระยะเวลาปรับสถานภาพแรงงานลาว ถึง 31 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ธันวาคม 2560
24 พ.ย. 2560 ร่วมสมัครและสัมภาษณ์ กับนายจ้าง 16 บริษัท 261 อัตรา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพอิสระ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตำแหน่งงานว่าง เดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ตุลาคม แก้ไขล่าสุด 20 ต.ค. 2560
รายชื่อบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ตุลาคม 2560
การดำเนินการของคนต่างด้าวหลังผ่านการคัดกรอง
แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับยื่นที่ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา/เมียนมา (กลุ่มที่รายงานตัวระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560)
ด่วน! เปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติลาวแล้ว
ตำแหน่งงาน เดือน กันยายน 2560
ตำแหน่งงานว่างวันนัดพบย่อย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตำแหน่งงานว่าง เดือน สิงหาคม 2560
ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยตนเองได้แล้ว
 1 2 3 >