ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรมการจัดหางานและสำนักงานแรงงานจังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


บริการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน มีภารกิจดังนี้
1) ให้บริการจัดหางานรับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
2) บริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยออกไปรับสมัครงานในชุมชน
3) จัดนัดพบแรงงาน
4) ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
5) จัดหางานพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัย ทหารกองประจำการที่จะปลด เป็นทหารกองหนุน
6) รับขึ้นทะเบียนหางานของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

การให้บริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีสภาพความเป็นอยู่ และสภาพการทำงานที่เหมาะสม มีภารกิจดังนี้
1) พิจารณาคำขออนุญาต จัดตั้งบริษัทจัดหางานต่างประเทศ,คำขออนุญาต จัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานในประเทศและงานทะเบียนต่าง ๆ
ของบริษัท
2)พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ
3) รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง รวมทั้งรับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับ
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
4) เป็นศูนย์บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
5) รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดยโสธรให้เป็น ไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่จังหวัดมากที่สุดรวมตลอดถึงการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชามีภารกิจ ดังนี้
1) พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบ อนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า - ออกจากงาน
2)ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทราบ ความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน มีภารกิจ ดังนี้
1) บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ ทราบถึงโลกของอาชีพการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบความ
พร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพเพื่อเป็นแนวทาง ในการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพความถนัด ความรู้ความสามารถ และต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบ เกษตรกรที่ไม่สามารถทำงานเต็มตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
3) จัดนิทรรศการส่งเสริมการมีงานทำ/อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการมีงานทำแต่ละอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

การคุ้มครองคนหางาน

เพื่อทำการคุ้มครองคนหางาน และป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงเอารัด เอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคล รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางานมีภารกิจดังนี้
1) รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในและต่างประเทศ
2) ตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋น คนหางาน เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด