งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-11-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 22-11-2016 เวลา 16:30 น. วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร บริษัทบิ๊กซี สาขายโสธร
23-06-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 23-06-2022 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
21-02-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 21-02-2023 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร