tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน และเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
  3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
  4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดแก่ประชาชน
  5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย