tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
   แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว ตามมติ 28 กันยายน
   บัญชีรายชื่อรับใบอนุญาตทำงาน(บต.39)
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39)
   แบบ บต.50 อ.2 นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต.50 อ.1 คนต่างด้าวขอต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค.62 และ มติครม. 4 ส.ค.63(ตามมติครม. 13 ก.ค.64)
   คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
   แบบฟอร์มต่ออายุสำหรับกลุ่ม MOU ที่วาระการทำงานครบ 4 ปี
   แบบ บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม ท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต.43 แบบใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์
   แบบ บต.42 แบบใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์
   แบบ บต.41 แบบใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   แบบ บต.40 แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   แบบ บต.39 แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   แบบ บต.38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบ บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบ บต.29 คำขออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 64
   แบบ บต.28 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 63-2
   แบบ บต.26 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 63
   แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบฟอร์มและเอกสารในการยื่นคำขอรับอนุญาต
   แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (แบบ ตบ.22)
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แจ้งการจ้าง/เข้าทำงานของคนต่างด้าว(เปลี่ยนนายจ้าง)
   แบบคำร้องทั่วไป
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติกัมพูชา
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติลาว
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติเมียนมา
   มอบอำนาจนายจ้าง
   มอบอำนาจคนต่างด้าว
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว Download