tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ภารกิจของหน่วยงาน


สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 มีภารกิจ ดังนี้

1. จัดหางานในประเทศ

- บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป จัดหางานให้นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน

- จัดหางานให้คนพิการผู้พ้นโทษและผู้ประสบภัยต่างๆ

- บริการแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการผู้สมัครงาน

- จัดงานนัดพบแรงงาน

- เผยแพร่ข่าวสารตำแหน่งงานว่าง

- บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

- แนะแนวให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

- จัดแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา/ชุมชน

- บริการให้คำแนะนำปรึกษา

- บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/อาชีพ

- บริการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษาแนะนำขอกู้เงินจากกองทุน

2. จัดหางานต่างประเทศ

- รับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

- รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ(Re- EntryVisa)

- พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานในต่างประเทศ

3. การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว

- จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน

4. การตรวจและคุ้มครองคนหางาน

- ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

- ตรวจสอบบริษัทจัดหางานต่างประเทศและสำนักงานจัดหางานในประเทศ

- รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือคนหางาน

- สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมบุคคลที่หลอกลวงคนหางานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย