tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

กฏหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   กําหนดแบบใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   ห้ามผู้ได้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ
   กําหนดงานอันจําเป็นและเร่งด่วน
   กําหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   กําหนดแบบใบอนุญาตทํางาน (ฉบับที่ ๒)
   กําหนดแบบใบอนุญาตทํางาน
   กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าว ที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
   กําหนดประเภทของคนต่างด้าวที่ผู้จ้างคนต่างด้าวทํางานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   กําหนดรายการในการส่งคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างตามสัญญานําคนต่างด้าวมาทํางาน ในราชอาณาจักร
   กำหนดแบบแสดงรายการและสถานที่นำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
   การรับรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติ และขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาตพม่า ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล