tel โทรศัพท์ : 0-3932-5913-4,0-3932-3840 email Cti.chan22000@gmail.com

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2564”

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองคนหางาน
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางา
  3. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

ค่านิยม

ISDOE

I = Integrity : ยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม
S = Sevice Mind : มีจิตบริการ
D = Development : มุ่งเน้นการพัฒนา
O = Objecttive : มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
E = Energetic : ตื่นตัว คิดและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา