ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เอกสารที่ต้องเตรียมขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต39)
มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา - ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ข้อความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะรับลูกจ้างรายใหม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างแรงงานต่างด้าว
แบบประเมินความเสี่ยง
มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ประกาศ!! แนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกราน จังหวัดจันทบุรี
31 มีนาคม 2564 วันนัดพบแรงงาน
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปริญญาตรี ประจำเดือน มี.ค.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปวช.และปวส. ประจำเดือน มี.ค.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิมัธยมศึกษา ประจำเดือน มี.ค.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิประถมศึกษา ประจำเดือน มี.ค.2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง
ขั้นตอนตอนการยื่นคำขอผ่านระบบ W-WorkPermint
รับสมัคร!! คัดเลือกเพื่อจัดสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัคร!! บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป
รับสมัคร!! (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงงานราชการทั่วไป (กศน)
รับสมัคร!!การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
 1 2 >