การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 59
   ตท.9 แบบขแรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59
   หนังสือรับรอง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ้างแรงงานต่างด้าว
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63 (2)
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 59