tel โทรศัพท์ : 0-3932-5913-4,0-3932-3840 email Cti.chan22000@gmail.com

กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค้นหา

 
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน (ลว 5 มิถุนายน 2560)
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ (ลว 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจให้ทำสัญญาจัดหางานกับเจ้าของเรือ (ลว 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดทะเบียนคนหางาน (ลว 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน (ลว 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560)