งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
26-05-2022 เวลา 11:00 น. ถึง 26-05-2022 เวลา 16:30 น. นัดพบออนไลน์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ผ่าน Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี