คำสั่งกรมการจัดหางานเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจ

คำสั่งกรมการจัดหางานเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจ

FILE PDF

 1. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
 2. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๙๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 3. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๒๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการเพิ่มเติม
 4. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
 5. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค และการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลตลาดแรงงานภาค
 6. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยวกับการลริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 7. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
 8. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการอนุมัติหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับในการคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
 9. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเกี่ยวกับหลักประกันของนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 10. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๙๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด
 11. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการเดินทางไปราชการ
 12. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 503/2565 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
 13. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 224/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
 14. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 588/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 15. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง