คำสั่งกรมการจัดหางานเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจ

คำสั่งกรมการจัดหางานเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจ

FILE PDF

 1. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1294/2546 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
 2. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 696/2549 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังเพิ่มจ่ายเป็นเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 3. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1029/2551 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพิ่ม
 4. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 0224/2553 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด
 5. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1309/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การมอบอำนาจบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าการจังหวัด
 6. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 072/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค และการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค
 7. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1270/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ด่านตรวจคนหางานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และการมอบอำนาจ
 8. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1503/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยวกับการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 9. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 151/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
 10. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 210/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการเดินทางไปราชการ
 11. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 925/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 12. คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 954/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ