วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์กองนิติการ
มุ่งสู่การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติให้สามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

พันธกิจ
๑. พัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน
๒. วินิจฉัย และให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการของหน่วยงาน
๓. บังคับใช้กฎหมาย และกฎระเบียบบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ