Home >

FILE PDF

 1. แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
 2. ขอทราบความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าวที่นำมาทำงานตามบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. หารือเกี่ยวกับคนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจำตัวตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 6. ทบทวนการใช้ถ้อยคำ "คนรับใช้ในบ้าน" ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางาน
 7. กรณีคนต่างด้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครในราชอาณาจักร
 8. การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 9. แนวทางการดำเนินคดีนายจ้างที่กระทำความคิดกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 10. แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 11. แนวทางการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561