อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่กองนิติการ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ศึกษา และวิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่จําเป็น ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของกรม

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย