tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. นายหวันสฤษดิ์ หมัดอะหิน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ มอบหมายให้นางสาววิมลรัตน์ สุวรรณมณีนักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวชิสา คงพ่วงกุลวสุ เจ้าพนักงานแรงงาน จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแร
การตรวจคัดกรองผู้เสียหายจากการหาประโยชน์ด้านแรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี

 1 2 3 >  Last ›