Kick off โครงการ FACTORY SANDBOX จังหวัดระยอง หรือมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รับฟังการนำเสนอรายงานและหารือความร่วมมือด้านวิชาการฯ
 เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 1 2 3 >  Last ›