ข้อมูลสถิติแรงงานในประเทศ RSS ค้นหา

 
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2563
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2563
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2563
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2562
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2562
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2562
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2562
   สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2561
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2560
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2558
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2559
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2559