ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกันยายน 2562 New
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2562 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกันยายน 2562 New
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2562
การจัดทำข้อมูลตลาดแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนสิงหาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 2/2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกรกฎาคม 2562
63.ค่าจ้างรายอาชีพปี 2561
34.ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2562
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2562
33.ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 1/2562
62.ความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่องอนาคตตลาดแรงงานไทย
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562
61.ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานไฟฟ้าต่อการจ้างงาน
 1 2 3 >  Last ›