tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง New
Thai Labour Market Journal (March 2022) New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
Provincial Labour Demand and Supply Statistics (April 2022)
สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2565
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางรายปี 2564
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนเมษายน 2565
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2563 - 2564
สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2565
Provincial Labour Demand and Supply Statistics (March 2022)
ข้อมูลแรงงานเดินทางไปต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนมีนาคม 2565
EP 2 ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2564
Thai Labour Market Journal (February 2022)
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2565
 1 2 3 >  Last ›