ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่องอนาคตตลาดแรงงานไทย New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 New
61.ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานไฟฟ้าต่อการจ้างงาน
60.การประเมินความพร้อมในการทำงานของผู้สูงอายุ?
59.บุคลิกภาพและทักษะทางอาชีพของผู้ใกล้พ้นโทษ และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง กรณีศึกษา : เรือนจำกลางลำปาง
58.การสำรวจกำลังแรงงาน ในระบบการศึกษาไทยเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
57.การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
56.ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม : กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
55.ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมิถุนายน 2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมิถุนายน 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 1/ 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางรายปี 2561
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนเมษายน 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนเมษายน 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนเมษายน 2562
 1 2 3 >  Last ›