ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2562 New
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2561 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2560
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมีนาคม 2561
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนเมษายน 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2560
ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2560
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 4 ปี 2560