tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล

ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานนางสาวบุญณิศา เมืองจันทร์

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

นายเกียรติศักดิ์ ธ.น.หล้า

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย

นางสาวสลีลา สวัสดิ์คุ้ม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลตลาดแรงงาน

นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

นางสาวกมลพร แซ่แต้

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางเมทินี สุริยะ

นางเมทินี สุริยะ

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

นายหวันสฤษดิ์ หมัดอะหิน

นายหวันสฤษดิ์  หมัดอะหิน

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

นางดรุณี ไชยเดช

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ