ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจ :

(1) วิเคราะห์ วิจัย ในประเด็นที่น่าสนใจของสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน โดยดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาประกอบการวิเคราะห์ วิจัยสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม ซึ่งเป็นข้อมูลด้านแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน โดยการสำรวจข้อมูลกำลังแรงงานในสถานศึกษาและหน่วยงานทหารในแต่ละปี เพื่อจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาและประสงค์จะทำงาน และทะเบียนทหารปลดประจำการและจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ทำให้ทราบกำลังแรงงานของผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ละปี ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน และกำหนดนโยบาย ด้านแรงงานและส่งเสริมให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ได้มีงานทำตามความรู้ความสามารถ

(3) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยจัดทำข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครแรงงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถานประกอบการ/นายจ้าง โดยผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ ซีดี Internet และE-mail

(4) ขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเชิงรุก ถึงระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันการณ์

(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน

(6) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน