อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ :

1. พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

2. รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานแนวโน้มความต้องการแรงงาน

3. ประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน

4. ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย