tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

อำนาจหน้าที่

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน
  2. ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน ตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบาย
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
  4. ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป
  5. ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย