อำนาจหน้าที่

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ :

1. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน

2. ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน ตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบาย

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน

4. ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป

5. ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย