tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

โครงการ TIC: ประเทศอิสราเอล RSS

 

โครงการ TIC: ประเทศอิสราเอล

คุณสมบัติ โครงการ TIC
1. มีสัญชาติไทย 
2. เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร 
3. มีอายุระหว่าง 23-39 ปี ในวันรับสมัคร (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
5. ไม่มีคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา พำ นักอยู่ในประเทศอิสราเอล
6. ไม่เคยทำ งานภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอล
7. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมต่อการทำ งานภาคเกษตรในประเทศ อิสราเอล ไม่มีอาการตาบอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัส ตับอักเสบบีและซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วคดงอ กุด หรือด้วน
8. มีประสบการณ์ทำ งานภาคเกษตร


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานโครงการ TIC
อิสราเอล ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึง อิสราเอล รวมประมาณ 73,500 บาท ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย
   (1) ค่าทำ หนังสือเดินทาง 1,000 บาท
   (2) ค่าตรวจสุขภาพ 1,450 บาท
   (3) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ประมาณ 25,350 บาท
   (4) ค่าสมาชิกกองทุนฯ 400 บาท
   (5) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท
2. ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึงอิสราเอล
   (1) ค่าธรรมเนียมจัดหางาน ประมาณ 45,200 บาท


ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายพิจารณาการไปทำ งานตามระบบ TIC (ประเทศอิสราเอล) โทร. 0-2245-0978
- หน้าที่ความรับผิดชอบรับสมัครคัดเลือก/พัฒนาศักยภาพคนหางานตาม ความต้องการของนายจ้างประเทศอิสราเอล
Facebook: โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน - TIC project
Website: https://www.cimi.org.il/
Email: info@ticproject.org