tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th
   แบบ บต. 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต. 38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบ บต. 31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64
   แบบ บต. 28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-2
   แบบ บต. 27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1
   แบบ บต. 26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งทำงานของคนต่างด้าว
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   ตท.4 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทํางาน
   แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
   หนังสือมอบอำนาจต่างด้าว
   สัญญาจ้างลาว
   สัญญาจ้างเมียนมา
   สัญญาจ้างกัมพูชา
   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง
   ขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 ก.ย. 2562 1 พ.ย. 2562 และก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2563
   แบบฟอร์มการต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่่่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
   ยื่นเรื่องพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560

   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานราชการ)
   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ)
   แบบใบขอยกเลิกวันลา
   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   ตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการ
   แบบใบลาติดตามคู่สมรส
   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
   แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
   แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
   แบบใบลาอุปสมบท
   แบบใบลาพักผ่อน
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   ตารางแสดงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตและอำนาจพิจารณา หรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือน

   ใบสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
   แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ชุดที่ ๒ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)
   แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ชุดที่ ๑ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)
   ใบสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
   แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
   แบบเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
   แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
   ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปกรมการจัดหางาน
   เอกสารประกอบการอบรมข้าราชการใหม่กรมการจัดหางาน 2560
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
   หนังสือมอบฉันทะ
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (สำหรับยกเลิกหนังสือฉบับเก่า)
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด