tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63 (2)
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 59
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 59
   ยื่นเรื่องพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   คำขอจ้างคนต่างด้าว
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม

   หนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
   หนังสือรับรอง (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   ด่วนที่สุด การเปลี่ยนนายจัางตามหนังสือกรมการจัดหางาน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
   ข่าวสจจ.สฎ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ด่วน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เกี่ยวกับ (บัตรสีชมพู)
   การตรวจสัญชาติและให้วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว ( CI )
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง

   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการให้สัมปทาน (การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซด์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการฝึกงาน
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)