tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th
   ยื่นเรื่องพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   คำขอจ้างคนต่างด้าว
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 9
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

   หนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
   หนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
   หนังสือรับรอง (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   ด่วนที่สุด การเปลี่ยนนายจัางตามหนังสือกรมการจัดหางาน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   ตัวอย่าง หนังสือนายจ้างรับทราบแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร (3 สัญชาติ)
   ตัวอย่าง คำร้องขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร (เมียนมา)
   ตัวอย่าง หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ในราชอาณาจักร (กัมพูชา และลาว)
   ตัวอย่าง หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร (3 สัญชาติ)
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
   ข่าวสจจ.สฎ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ด่วน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เกี่ยวกับ (บัตรสีชมพู)
   การตรวจสัญชาติและให้วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว ( CI )
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   ตัวอย่าง หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ของคนต่างด้าว
   คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติ ในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและผู้ติดตาม
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง

   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการให้สัมปทาน (การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซด์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการฝึกงาน
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)