tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   แบบฟอร์มการต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่่่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63 (2)
   ยื่นเรื่องพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   คำขอจ้างคนต่างด้าว
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม

   หนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
   หนังสือรับรอง (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   ด่วนที่สุด การเปลี่ยนนายจัางตามหนังสือกรมการจัดหางาน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
   ข่าวสจจ.สฎ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ด่วน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เกี่ยวกับ (บัตรสีชมพู)
   การตรวจสัญชาติและให้วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว ( CI )
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง

   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการให้สัมปทาน (การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซด์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการฝึกงาน
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)

   แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35) (กกจ.พก.4)
   แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35(หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ) (กกจ.พก.2)
   แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กกจ.พก 2-6)
   แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (กกจ.พก 2-5)
   แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (กกจ.พก 2-3)
   แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (กกจ.พก 2-2)
   แบบคำขอการให้สัมปทาน (กกจ.พก 2-1)
   แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (กกจ.พก 2-7)
   แบบคำขอการฝึกงาน (กกจ.พก 2-4)
   แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1)

   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานราชการ)
   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ)
   แบบใบขอยกเลิกวันลา
   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   ตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการ
   แบบใบลาติดตามคู่สมรส
   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
   แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
   แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
   แบบใบลาอุปสมบท
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   แบบใบลาพักผ่อน
   ตารางแสดงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตและอำนาจพิจารณา หรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือน

   แบบเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
   แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
   ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปกรมการจัดหางาน
   เอกสารประกอบการอบรมข้าราชการใหม่กรมการจัดหางาน 2560
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (สำหรับยกเลิกหนังสือฉบับเก่า)
   หนังสือมอบฉันทะ
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด