tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เตือนคนไทย!!! อย่าลักลอบเดินทางไปทำงานในกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว เรื่อง...การขอรับหลักประกันคืน
ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกเงื่อนไขการจัดทำประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศทุกประเทศและทุกวิธีการเดินทาง
มาตราการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสาธรณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรสวีเดน ฤดูกาล 2021
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดรายการและอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ย้ำ!!!! ระบบ https://e-workpermit.doe.go.th จะปิดระบบการบันทึกข้อมูล วันที่ 16 มิถุนายน 2564
โทษการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และวันที่ 7 เมษายน 2564 มาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)
การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดพังงา
แจ้งเหตุ
ขยายเวลา ตรวจโรคโควิด - 19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
เร่งรัด!!! ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไต้หวัน 40 อัตรา รายได้ 26,400 บาทต่อเดือน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 1 2 3 >  Last ›