tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ขอแจ้งเวียนประกาศช่องทางอิเล็กส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา พ.ศ. 2566
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อยสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท ษริษัท Kingwhale Corporation
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานต่างด้าว มติครม. 5 ก.ค. 65 เร่งดำเนินการ ช่วงที่ 2 ก่อน 15 ต.ค. 65 โดยดำเนินการ ดังนี้
ด่วน!!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล CI หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการการรับจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาอาชีพ "งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม" และ "อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม" และเพิ่มรูปแบบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวันในปี 2566
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท Saudi Solutions Company
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าแรงขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัสเซีย และสถานการณ์ในรัสเซีย รวมทั้งข้อจำกัดด้านการทำธุรกรรมทางการเงินของแรงงานไทย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
 1 2 3 >  Last ›