tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
ประกาศกรมจัดหางาน เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศสิ้นสภาพ
ประกาศกรมจัดหางาน เรื่อง กำหนดรายการและอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย และใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมจัดหางาน เรื่อง การกำหนดรายละเอียดในสัญญาการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างภายประเทศ
ประกาศกรมจัดหางาน เรื่อง การจดทะเบียนลูกจ้าง การขอมีบัตรประจำตัว การออกบัตรประจำตัว และการขอออกใบแทนบัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างของผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมจัดหางาน เรื่อง การกำหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสำนักงาน การขออนุญาตและอนุญาตให้ย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในสถานที่คาสิโนในประเทศที่ติดชายแดนประเทศไทย
กระทรวงแรงงาน เสนอให้แรงงานไทยเข้าเป็นสหภาพแรงงานสวีเดน และควบคุมจำนวนแรงงานไทยให้เหมาะสมกับปริมาณผลไม้ป่าในแต่ละฤดูกาล
รองปลัด ก.แรงงาน พร้อมอธิบดี กกจ.เยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ย้ำ ! ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทย
ทุนโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำของ Duskin ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 - 2564
เรื่อง ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี และเรื่อง การพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เข้า-ออก ประเทศสิงคโปร์
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๗
รายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในหารให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบจัดทำร่างกฎกระทรวง
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอไปใช้ในศาล
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง น้ำตาลไม่หวาน
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน
 1 2 3 >  Last ›