tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ยื่นออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ผ่าน Application E-Inform New
กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่าวด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งจ้างคนต่างด้าว
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ขอแจ้งระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
ขอความร่วมมือกำชับแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี (ภาษาพม่า)
ขอความร่วมมือกำชับแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ประชุมแผนการตรวจติดตามคณะทำงานตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ COVID-19
ระงับการเดินทางเข้า-ออก ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน
ประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 7/2563
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตองที่ทั่วราชอาณาจักร
ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดพังงา
แนวทางการจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประชาสัมพันธ์การยุติการดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว(The Temporary Data Collection Centre) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอความร่วมมือป้องกันการเผยแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคพิษสุนัขบ้า
ด่วน! รับสมัครชนกลุ่มน้อยที่มีความประสงค์ทำงานในกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 992 คน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามมติตณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
 1 2 3 >  Last ›