tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ทุนโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำของ Duskin ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 - 2564
เรื่อง ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี และเรื่อง การพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เข้า-ออก ประเทศสิงคโปร์
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๗
รายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในหารให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบจัดทำร่างกฎกระทรวง
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอไปใช้ในศาล
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง น้ำตาลไม่หวาน
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอเงินคืน
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
การให้บริการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ปีหน้าผมจะไปติว
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ทำบุญค่าไฟฟ้า
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง โดนร้อง เพราะไปเผาศพ
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ใครมีสิทธิ
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง อยากเก็บเรื่องของตัวเอง
 1 2 3 >  Last ›