tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กระทรวงแรงงานเตือน ! แรงงานลาวกลุ่มถือบัตรชมพู รีบไปปรับสถานภาพที่ไอทีสแควร์ด่วน ! ก่อนบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 28 สิงหาคมนี้
ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven
แรงงานต่างด้าวเมียนมาผ่านการตรวจสัญชาติ ขอรับ(Visa) ที่ ตม..ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานประการได้
ดาวน์โหลดเอกสารการทำงานของคนต่างด้าว
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
" แนะนำข้อปฏิบัติของแรงงานสัญชาติลาว "
กนร. มีมติให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้
คำสั่ง คสช. ! เรื่อง มาตราการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว