tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ขอรับอนุญาตทำงาน และขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Sea Book) ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จังหวัดพังงา
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
การไปทำงานต่างประเทศ
นายกฯ เยือนอังกฤษ ฝรั่งเศส อย่างเป็นทางการ ประเทศไทยได้อะไรบ้าง?
รับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561
ก.แรงงาน จับมือ ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ป้อนงานผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ เสริมรายได้
ด่วน ! รับสมัครพนักงานนวด ชาย-หญิง ทำงานมาเลย์
ปังมาก! เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. 2560 - 2564
รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือคนงานไทยกลับจากแอฟริกาใต้ให้ได้รับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืน
รมว.แรงงาน แนะแรงงานไทยไปเกาหลีปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งใจทำงาน รู้จักออม และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงงานที่ไต้หวัน
ข่าวดี ! รับสมัครทดสอบภาษาและทักษะการทำงาน เพื่อไปทำงานเกาหลี 1 – 3 มิถุนายน 2561
ผลการศึกษาความสมดุลของบุคลิกภาพกับอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)
กกจ.ตรวจเข้มแคดดี้ต่างด้าวลอบทำงาน
นายจ้างเฮ ! นัดหมายเข้าศูนย์ OSS ในเขตกทม. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ก.แรงงาน ย้ำ ! บริษัทจัดหางานฯ รับผิดชอบแรงงานไทยที่ยังไม่ได้รับคืนเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อกลับจากแอฟริกาใต้
กระทรวงแรงงาน ย้ำ !! อาชีพช่างตัดผม – ช่างเสริมสวย ยังไม่ได้ข้อยุติปลดล็อกอาชีพสงวนให้กับคนต่างด้าว
รมว.แรงงาน ตั้งเป้า ! ปี ‘ 61 ส่งแรงงานไทยไปขุดทอง 40,000 คน
 1 2 3 >