tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

โครงการ EPS: สาธารณรัฐเกาหลี RSS

 

โครงการ EPS: สาธารณรัฐเกาหลี

คุณสมบัติโครงการ EPS
1. เพศชายและหญิง (เพศชายจะได้รับความนิยมมากกว่าเพศหญิง)
2. อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด
5. ไม่มีประวัติถูกลงโทษถึงขั้นจำ คุกและไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ


ผู้ที่ไม่ควรสมัครสอบคัดเลือก
1. ผู้ที่มีประวัติกระทำ ผิดกฎหมายเข้าเมืองของเกาหลี
2. ผู้ที่ถูกทางการเกาหลีส่งกลับประเทศ
3. ผู้ที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 3 เดือน
4. ผู้ที่พยายามเดินทางเข้าเกาหลีเพื่อไปทำงานโดยผิดกฎหมาย
5. ผู้ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลี
6. ผู้ที่เคยสมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจาก นายจ้าง แต่ปฏิเสธการทำ สัญญาจ้างงาน 2 ครั้ง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก นายจ้างแล้ว แต่สละสิทธิ์การเดินทางไปทำ งานจะไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อเดินทางไป ทำ งานตามระบบ EPS เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. ผู้ที่เคยสมัครไปทำ งานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจาก นายจ้างพร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า (CCVI) แล้ว แต่ปฏิเสธไม่เดิน ทางไปทำ งานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม (จะต้องมีระยะเวลานับแต่วันปฏิเสธการ เดินทางถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี)
8. ผู้ที่เคยเดินทางไปทำ งานเกาหลีในระบบการฝึกงาน วีซ่า E-9 ก่อน มีระบบ EPS แต่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว ยังอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 6 เดือน


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เกาหลี (ระบบ EPS) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึงเกาหลี รวมประมาณ 15,980 – 20,500 บาท ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย
   (1) ค่าทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
   (2) ค่าสอบภาษาเกาหลีประมาณ 24 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 780-800 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
   (3) ค่าตรวจสุขภาพ ไม่เกิน 1,500 บาท
   (4) ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี (กรณีฝึกอบรมกับเอกชน) 4,500 บาท
   (5) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินขาไป ประมาณ 12,000 บาท
   (6) ค่าสมาชิกกองทุนฯ 500 บาท
   (7) ค่ารูปถ่าย (ราคาโดยประมาณไม่เกิน) 200 บาท 20 คู่มือ การไปทำงานต่างประเทศ
2. ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางถึงเกาหลี รวมประมาณ 13,500 บาท
   (1) ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 400,000 วอน (ประมาณ 12,000 บาท ได้รับคืนกรณีเดินทางกลับประเทศ เมื่อครบสัญญาจ้าง)
   (2) ค่าประกันอุบัติเหตุนอกเวลาทำ งาน 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)


ช่องทางการติดต่อ
Website: https://hrdkoreathailand.com/
Facebook: EPS Thailand
เบอร์โทร: 02-245-9429 / 02-245-6716
Email: epsthailand@hotmail.co.th