tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

โครงการ IM: ประเทศญี่ปุ่น RSS

 

โครงการ IM: ประเทศญี่ปุ้น
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศญี่ปุ่น โดนมีวัตถึประสงค์เพื่่อส่งเสริมการพีฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนให่เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝกงานคนไทย โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้กรมการจัดหางาน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทาง และการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น


คุณลักษณะอาชีพและประเภทงาน

  • ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะแจ้งลักษณะ ประเภทงาน และจำนวนผู้ฝึกงานที่ต้องการในแต่ละรุ่นตามความประสงค์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการรับผู้ฝึกงานเพื่อให้กรมการจัดหางานพิจารณาดำเนินการคัดเลือกตามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางานกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมัติของผู้สมัคร

  • เป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี บริบูรณ์
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • พ้นภาระการรับราชการทหาร
  • ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
  • ไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศ
  • สายตาปกติ และตาไม่บอดสี


ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบ

  • ค่าโดยสาร ในระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทางในประเทศไทย
  • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
  • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าวีซ่า
  • ค่าเบี้ยประกัน และภาษีตามที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกำหนด
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่น
  • ค่าอาหารระหว่างการฝึกงานตลอดระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

  • ใบสมัครสอบคัดเลือก
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร(สด.8, สด.43 หรือ รด.3 รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารต้องถ่ายเอกสารสำเนาเป็นกระดาษ เอ 4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ และสายตาไม่บอดสี
  • ประวัติส่วนตัว และใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)


ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IM (ประเทศญี่ปุ่น) โทร. 0-2245-9428
Facebook: IMM JAPAN Thailand