ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
ตำแหน่งงานว่างส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว - จังหวัดยะลา
ตำแหน่งงานว่างส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว - จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งงานว่างส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง