วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวตลาดแรงงานที่ทันสมัย

พันธกิจ

  1. ให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  2. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
  3. ให้บริการแนะแนวอาชีพ
  4. ส่งเสริม กำกับ ดูแล คุ้มครองคนหางาน
  5. พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์