ภารกิจของหน่วยงาน

งานจัดหางานในประเทศ

 • บริการจัดหางานให้แก่คนหางานและประชาชน
 • บริการจัดหางานพิเศษ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ทหารปลดประจำการบุคคลบนพื้นที่สูง ผู้พ้นโทษและผู้บำบัดยาเสพติด
 • บริการจัดหางานให้แก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานตามระบบประกันสังคม
 • บริการจัดหางานพนักงานให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ

งานจัดหางานต่างประเทศ

 • พิจารณาขออนุญาตจัดตั้งสำนักงาน/บริษัทจัดหางานเอกชน
 • รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
 • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • พิจารณาการขออนุญาตไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

 • พิจารณาการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 • ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
 • ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ

งานส่งเสริมการมีงานทำ

 • แนะแนวอาชีพ
 • ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
 • ส่งเสริมการรับงานไปทำงานที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน

 • ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • คุ้มครองและดูแลการทำงานต่างประเทศของคนหางาน
 • รับเรื่องและวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ของคนหางาน
 • ป้องกันและปรามบปรมการหลอกลวงคนหางาน

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

 • พิจารณาการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 • ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
 • ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ